Mateus, S. (2016) “Media Rituals in Eusébio’s Exequies”, Observatorio (OBS*), 10(1). doi: 10.15847/obsOBS1012016784.