Damásio, M. J. and Cordeiro, P. (2012) “Editorial”, Observatorio (OBS*). doi: 10.15847/obsOBS000632.