Sapio, B. (2008) “/strong>”;, Observatorio (OBS*), 2(2). doi: 10.15847/obsOBS222008193.