Mateus, S. (2016). Media Rituals in Eusébio’s Exequies. Observatorio (OBS*), 10(1). https://doi.org/10.15847/obsOBS1012016784