Damásio, M. J., & Cordeiro, P. (2012). Editorial. Observatorio (OBS*). https://doi.org/10.15847/obsOBS000632