Lopes, F., Vieira, P., & Loureiro, L. M. (2011). A TV do Mundial. Observatorio (OBS*), 5(2). https://doi.org/10.15847/obsOBS522011485